FORMULAS PARA CONVERSIÓN

 

FORMULAS PARA CONVERSIÓN

Multiplicar

Por

Para Obtener

Metros
X
3.28
=
Pies
Metros
X
39.37
=
Pulgadas
Centimetros
X
0.3937
=
Pulgadas
Millimeters
X
0.0394
=
Inches
Pies
X
0.3048
=
Metros
Pies
X
30.48
=
Centimetros
Pies
X
300.48
=
Milimetros


Multiplicar

por

Para Obtener

Pulgadas
X
2.54
=
Centimetros
Pulgadas
X
25.4
=
Milimetros (mm)
Libras (lbs)
X
0.45392
=
Kilogramos (kg)
Libras (lbs)
X
453.592
=
Gramos (g)
Kilogramos (kg)
X
2.20462
=
Libras (lbs)
Kg/cm²
X
14.22
=
lbs/sq.in.
lbs/sq.in.
X
0.7031
=
Kg/cm² .


Multiplicar

por

Para Obtener

kilonewton (kN)
X
224.8089431
=
pound-force (lbf)
pound-force (lbf)
X
0.004448222
=
kilonewton (kN)